Maison

Zmena konateľa v SRO

Zmena konateľa v SRO je dôležitým krokom, ktorý sa môže dotknúť fungovania a budúcnosti spoločnosti. Konateľ je totiž osoba, ktorá zastupuje spoločnosť vo všetkých veciach a rozhoduje o jej hospodárení. Preto je potrebné, aby zmena konateľa bola riadne zaznamenaná a zverejnená v obchodnom registri. Ako postupovať pri zmene konateľa v s.r.o.? Aké sú potrebné dokumenty a podmienky? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsime odpovedať v tomto článku.

Kedy dochádza k zmene konateľa v s.r.o.?

Zmena konateľa v s.r.o. môže nastať z rôznych dôvodov, napríklad:

  • odvolanie pôvodného konateľa spoločníkmi 
  • vypovedanie funkcie pôvodného konateľa 
  • smrť, úpadok alebo neschopnosť pôvodného konateľa
  • vymenovanie nového konateľa spoločníkmi 

Ako sa mení konateľ v s.r.o.?

Zmena konateľa v s.r.o. si vyžaduje dodržanie niekoľkých krokov, ktoré sa môžu líšiť podľa toho, aký je dôvod a rozsah zmeny. Všeobecne platí, že zmena konateľa v s.r.o. pozostáva z troch fáz:

  • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene konateľa
  • prejav vôle nového konateľa s prijatím do funkcie a podpisový vzor
  • zápis zmeny konateľa do obchodného registra

Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene konateľa

Prvým krokom je rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti, teda valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka, o tom, že sa mení konateľ spoločnosti. Toto rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje nového konateľa (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu) a deň vzniku jeho funkcie. Podpis predsedu valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka na tomto rozhodnutí musí byť úradne osvedčený.

Ak sa mení počet alebo identita konateľov uvedených v zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve, je potrebné rozhodnúť aj o zmene týchto dokumentov. Na to je potrebná aspoň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov.

Prejav vôle nového konateľa s prijatím do funkcie a podpisový vzor

Druhým krokom je prejav súhlasu nového konateľa s ustanovením do funkcie a jeho podpisový vzor. Tento dokument slúži ako dôkaz toho, že nový konateľ vie o svojom vymenovaní a prijíma svoje práva a povinnosti. Podpis nového konateľa na tomto dokumente musí byť tiež úradne osvedčený.

Zápis zmeny konateľa do obchodného registra

Tretím krokom je podanie návrhu na zápis zmeny konateľa do obchodného registra. Tento návrh sa musí podať elektronicky na predpísanom formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. K návrhu sa musia pripojiť nasledovné prílohy:

  • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene konateľa
  • prejav vôle nového konateľa s prijatím do funkcie a podpisový vzor

Návrh na zápis zmeny konateľa sa podpisuje elektronickým podpisom s kvalifikovaným certifikátom. Návrh na zápis zmeny konateľa sa posiela elektronicky na adresu príslušného okresného súdu, ktorý vedie obchodný register. Súd má povinnosť rozhodnúť o návrhu do 5 pracovných dní od jeho doručenia. Ak je návrh úplný a splnené sú všetky podmienky, súd vykoná zápis zmeny konateľa do obchodného registra a oznámi to navrhovateľovi elektronicky.

Zhrnutie

Zmena konateľa v s.r.o. je proces, ktorý si vyžaduje dodržanie určitých pravidiel a formalít. Je potrebné mať na pamäti, že konateľ je osoba, ktorá reprezentuje spoločnosť a má na starosti jej chod. Preto je dôležité, aby bola zmena konateľa riadne zdokumentovaná a oznámená príslušným orgánom. Ak potrebujete pomoc alebo poradenstvo pri zmene konateľa v s.r.o., neváhajte kontaktovať odborníkov, ktorí vám poskytnú profesionálnu a spoľahlivú službu.