Maison

Ako na prevod obchodného podielu

 

Či už potrebujete obchodný podiel v spoločnosti predať alebo kúpiť, neprehliadnite tieto dôležité informácie. V článku sa dozviete, čo všetko budete potrebovať a nájdete aj niekoľko rád ako ušetriť čas a peniaze.

Spoločník má právo previesť svoj obchodný podiel v spoločnosti na inú osobu v tom prípade, ak mu to dovoľuje zakladateľská listina spoločnosti. V opačnom prípade je k prevodu potrebný súhlas valného zhromaždenia.

O tom, aké práva a povinnosti jednotliví spoločníci majú rozhoduje zakladateľský dokument spoločnosti. V prípade jedného zakladajúceho spoločníka je to zakladateľská listina a v prípade dvoch alebo viacerých spoločenská zmluva o založení spoločnosti.

 

Potrebné náležitosti pri prevode obchodného podielu

V prvom kroku potrebujete zabezpečiť súhlas valného zhromaždenia spoločnosti s prevodom obchodného podielu. Text zápisnice môže znieť napríklad. Valné zhromaždenie spoločnosti XYZ, s.r.o. dňa ………..  jednomyseľne, počtom 100% hlasov prijalo uznesenie o prevode obchodného podielu patriacemu spoločníkovi XXX na nadobúdateľa, ktorým je YYY.

V druhom kroku spíšete zmluvu o prevode obchodného podielu. Dôležité je podpisy na všetkých dokumentoch úradne osvedčiť. Na internete je k dispozícii mnoho vzorov, z našej skúsenosti však neodporúčame sa na tieto univerzálne vzory spoliehať. Ich použitie má často za následok zamietnutie návrhu na zápis zmien. Ak chcete ušetriť čas, peniaze a veľa nervov odporúčam sa obrátiť na spoločnosť, ktorá má s vykonávaním zmien skúsenosti.

Ďalšou povinnou prílohou je čestné vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa o tom, že nie sú osobami, ktoré sú vedené v zozname daňových dlžníkov a preto nie sú povinné predložiť súhlas správcu dane.

V poslednom kroku dokumentáciu oskenujete, podpíšete zaručeným elektronickým podpisom a vyhotovíte návrh na zápis zmien. Návrh následne podáte miestne príslušnému obchodnému registru.

 

Zoznam najbežnejších prekážok:

 

Exekúcia u fyzických osôb

Podľa Obchodného zákonníka nemôže obchodný podiel nadobudnúť ani previesť osoba, ktorá je vedená v registri poverení na výkon exekúcie. Tento register je voľne prístupný na internete a podľa rodného čísla je možné si aktuálny stav preveriť za niekoľko minút. V praxi je možné stretnúť sa aj s prípadom, kedy sa v tomto registri nachádza exekúcia, ktorá už bola ukončená. Vtedy je potrebné najskôr príslušný súd požiadať o odstránenie záznamu.

 

Dlh na daniach alebo cle

Ďalšou častou komplikáciou je nevyrovnaný záväzok voči daňovému alebo colnému úradu. Ak dlžná čiastka prevyšuje sumu 180 Eur je potrebné tento záväzok najskôr splniť a následne požiadať príslušný úrad finančnej správy o vystavenie potvrdenia o bezdĺžnosti.

 

Dlh na sociálnom poistení

Obchodný podiel tak isto nemôže previesť alebo nadobudnúť osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

 

Chýbajúce údaje v obchodnom registri

Na podanie žiadosti o vykonanie zmien v s.r.o. nebude príslušný obchodný register prihliadať, ak spoločnosť nemá splnenú povinnosť zápisu identifikačných údajov osôb.  Stav zápisu je opäť možné ľahko preveriť v obchodnom registi.

Ak sa pri osobe konateľa alebo spoločníka nachádza nasledovné znamienko je najskôr potrebné predmetné údaje doplniť v samostatnom návrhu.

Vyhovujúce spoločnosti majú pri osobách uvedené znamienko .