Maison

Zmena sídla spoločnosti

 

Zmena sídla spoločnosti je dôležitý krok, ktorý si vyžaduje dodržiavanie niektorých právnych a administratívnych pravidiel. V tomto článku zistíte, ako postupovať pri zmene sídla spoločnosti, aké dokumenty potrebujete a na čo si treba dať pozor.

 

Prečo meniť sídlo spoločnosti?

Sídlo spoločnosti je adresa, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a ktorá slúži na doručovanie úradnej pošty a komunikáciu so štátnymi orgánmi, obchodnými partnermi a verejnosťou. Sídlo spoločnosti nemusí byť totožné s miestom, kde spoločnosť reálne podniká, napríklad výrobné priestory, predajňa alebo kancelária. Sídlo spoločnosti môže byť napríklad vo vlastnom byte, dome, prenajatých priestoroch alebo vo virtuálnom sídle.

 

Dôvody pre zmenu sídla spoločnosti môžu byť rôzne. Napríklad:

– Spoločnosť sa rozrástla a potrebuje väčšie alebo lepšie vybavené priestory.

– Spoločnosť sa presťahovala do inej lokality alebo regiónu.

– Spoločnosť chce zmeniť svoj imidž alebo zvýšiť svoju prestíž.

– Spoločnosť chce ušetriť náklady na prenájom alebo prevádzku.

– Spoločnosť chce oddeliť svoj osobný a pracovný život.

 

Ako meniť sídlo spoločnosti?

Zmena sídla spoločnosti si vyžaduje tri základné kroky:

1. Rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla spoločnosti.

2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti.

3. Zápis zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra.

 

Rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla spoločnosti

Prvým krokom je prijať rozhodnutie o zmene sídla spoločnosti. Toto rozhodnutie sa prijíma na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti alebo v prípade, ak spoločnosť má len jedného spoločníka, tak na základe rozhodnutia jediného spoločníka. V uvedenom rozhodnutí musí byť uvedená adresa nového sídla spoločnosti a dátum účinnosti zmeny. Ich znenie môže byť napríklad.

„Jediný spoločník rozhodol dňa …………… o zmene sídla spoločnosti z pôvodného na nové sídlo Bytčická 89, Žilina.“

alebo

„Valné zhromaždenie dňa ……………… jednohlasne, počtom hlasov 100% odsúhlasilo zmenu sídla spoločnosti z pôvodného na nové sídlo Bytčická 89, Žilina.“

 

Zmena sídla spoločnosti si tiež vyžaduje vyhotovenie úplného znenia spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, kde sa uvádza nové sídlo spoločnosti. Tento dokument musí byť podpísaný konateľom spoločnosti.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti

Druhým krokom je získať súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej má byť nové sídlo spoločnosti zriadené. Tento súhlas musí byť písomný a úradne overený. Vlastníkom nehnuteľnosti môže byť napríklad:

– Spoločnosť alebo jej spoločník, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve spoločnosti alebo jej spoločníka.

– Nájomca, ak je nehnuteľnosť prenajatá spoločnosti alebo jej spoločníkovi.

– Poskytovateľ virtuálneho sídla, ak je nehnuteľnosť využívaná ako virtuálne sídlo spoločnosti.

Okrem súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je potrebné predložiť aj listinu, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, napríklad list vlastníctva, nájomnú zmluvu alebo zmluvu o poskytnutí virtuálneho sídla.

 

Zápis zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra

Tretím a posledným krokom je podanie návrhu na zápis zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra. Tento návrh sa podáva elektronicky na príslušnom okresnom súde podľa starého sídla spoločnosti. Návrh musí obsahovať:

 

– Identifikačné údaje spoločnosti (názov, IČO, staré a nové sídlo).

– Rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla spoločnosti.

– Zmenu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.

– Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti.

 

Zmena sídla spoločnosti je účinná až zápisom do obchodného registra. Po zápise je potrebné oznámiť zmenu sídla aj na daňovom úrade, sociálnej a zdravotnej poisťovni, obchodným partnerom a ostatným subjektom, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti.

 

Zhrnutie

Zmena sídla spoločnosti je proces, ktorý si vyžaduje dodržiavanie niektorých právnych a administratívnych pravidiel. Zmena sídla spoločnosti sa robí v troch krokoch:

 

1. Rozhodnutie spoločníkov o zmene sídla spoločnosti.

2. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti.

3. Zápis zmeny sídla spoločnosti do obchodného registra.

 

Zmena sídla spoločnosti môže mať rôzne dôvody, napríklad rast spoločnosti, presťahovanie do inej lokality, zmena imidžu alebo úspora nákladov. Zmena sídla spoločnosti môže priniesť aj niektoré výhody, napríklad lepšiu dostupnosť, vyššiu prestíž, väčšiu bezpečnosť alebo väčšiu súkromnosť.