Maison

Zásady spracovania osobných údajov

KONTO NET s.r.o., Bakalárska 38/4, 91 01 Prievdza, IČO: 50 337 351, zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Trenčín, oddiel SRO, vložka č. 39390/R ,

(ďalej ako „ÚČTOVNÍK.net“), spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľ (zápis spoločností do príslušných registrov), resp. ako sprostredkovateľ (vykonanie zmien v spoločnosti, poskytnutie registračného sídla, registrácia k DPH),

ÚČTOVNÍK.net spracováva osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

 

ÚČTOVNÍK.net spracováva osobné údaje ako Prevádzkovateľ:

 

Založenie s.r.o.

Účel zbierania osobných údajov: príprava dokumentov a zápis obchodnej spoločnosti do príslušných registrov

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby (budúci štatutári a spoločníci spoločnosti), kontaktné osoby

 

Účel zbierania osobných údajov: zápis fyzickej osoby do živnostenského registra, prípadne obchodného registra

Právny základ: vykonanie zmluvy (článok 6, par. 1 b) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: živnostenský register, obchodný register, správca dane, dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 11 rokov

Dotknuté osoby: fyzické osoby, kontaktné osoby fyzických osôb

 

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie newslettrov, marketingová komunikácia

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia: dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: USA (spoločnosti cetrifikované v EU-US privacy shield)

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 5 rokov

Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potencionálnych klientov ÚČTOVNÍK.net

 

Účel zbierania osobných údajov: poskytnutie údajov Prevázdkovateľovi umožňujúceho poskytnúť dotknutej osobe služby vykonania zmien v spoločnosti

Právny základ: súhlas (podľa článku 6, par. 1 a) Nariadenia)

Rozsah osobných údajov: bežné osobné údaje

Prijímatelia:  dodávatelia IT služieb

Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa

Automatizované profilovanie: nevzťahuje sa

Doba uloženia: 1 rok

Dotknuté osoby: zamestnanci, štatutári, resp. iné kontaktné osoby prevádzkovateľa

 

Práva Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa/Sprostredkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom na žiadosť Dotknutej osoby, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Zodpovedná osoba: Branislav Lastič, 0902 158 410, info@uctovnik.net