Maison

Zmena obchodného mena v SRO

Je potrebné mať na pamäti, že obchodné meno je názov, pod ktorým spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť a reprezentuje sa voči tretím osobám. Preto je dôležité, aby bolo obchodné meno výstižné, originálne a nezameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Ak potrebujete pomoc alebo poradenstvo pri zmene obchodného mena s.r.o., neváhajte kontaktovať odborníkov, ktorí vám poskytnú profesionálnu a spoľahlivú službu.

 

V tomto článku sa pokúsime odpovedať na nasledovné otázky:

–  Kedy môže dôjsť k zmene obchodného mena s.r.o.?

–  Ako sa vyberá nové obchodné meno s.r.o.?

–  Aké sú kroky a dokumenty potrebné na zmenu obchodného mena s.r.o.?

Kedy môže dôjsť k zmene obchodného mena s.r.o.?

Zmena obchodného mena s.r.o. môže nastať z rôznych dôvodov, napríklad:

–  spoločnosť chce zmeniť svoj image, profil alebo cieľovú skupinu

–  spoločnosť chce rozšíriť alebo zmeniť svoj predmet podnikania

–  spoločnosť chce predísť zmätku alebo konfliktu s inou spoločnosťou s podobným obchodným menom

–  spoločnosť chce zjednodušiť alebo modernizovať svoje obchodné meno

Zmena obchodného mena s.r.o. je dobrovoľná a nepodlieha žiadnej lehote ani povinnosti.

Ako sa vyberá nové obchodné meno s.r.o.?

Nové obchodné meno s.r.o. sa vyberá podľa vlastnej vôle a uváženia spoločníkov spoločnosti. Pri výbere nového obchodného mena je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

– Obchodné meno musí byť v štátnom jazyku alebo v cudzom jazyku, ak je preukázateľne používané v medzinárodnom styku.

– Obchodné meno musí obsahovať označenie právnej formy spoločnosti, teda “spoločnosť s ručením obmedzeným” alebo skratku “s.r.o.”.

–  Obchodné meno nesmie byť totožné ani zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri.

–  Obchodné meno nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o spoločnosti alebo o jej predmete podnikania.

–  Obchodné meno nesmie byť v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo verejným poriadkom.

Pri výbere nového obchodného mena je vhodné brať do úvahy aj nasledujúce aspekty:

– Obchodné meno by malo byť zrozumiteľné, zapamätateľné a ľahko vysloviteľné.

– Obchodné meno by malo odrážať charakter, hodnoty a ciele spoločnosti.

 – Obchodné meno by malo byť atraktívne, originálne a odlišné od konkurencie.

–  Obchodné meno by malo byť vhodné pre online marketing a doménové meno.

Pri výbere nového obchodného mena je dôležité si ho preveriť na webovej stránke obchodného registra, či sa už nenachádza v zozname zapísaných obchodných mien. Ak sa obchodné meno nachádza, je potrebné ho zmeniť tak, aby nebolo totožné ani zameniteľné s iným obchodným menom. Ak sa obchodné meno nenachádza, je možné si ho rezervovať na dobu 6 mesiacov, počas ktorej ho nemôže použiť iná spoločnosť.

Aké sú kroky a dokumenty potrebné na zmenu obchodného mena s.r.o.?

Zmena obchodného mena s.r.o. si vyžaduje nasledujúce kroky a dokumenty:

  • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene obchodného mena. Toto rozhodnutie sa prijíma na valnom zhromaždení spoločnosti alebo rozhodnutím jediného spoločníka. Rozhodnutie musí obsahovať identifikačné údaje spoločnosti, pôvodné a nové obchodné meno a deň vzniku zmeny. Rozhodnutie sa podpisuje podľa pravidiel stanovených v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine spoločnosti.
  • Zmena spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny spoločnosti. Ak sa obchodné meno spoločnosti mení, je potrebné upraviť aj spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu spoločnosti, ktorá obsahuje obchodné meno ako jeden zo svojich základných údajov. Zmena spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sa podpisuje podľa pravidiel stanovených v týchto dokumentoch.
  • Návrh na zápis zmeny obchodného mena do obchodného registra. Tento návrh sa musí podať elektronicky na predpísanom formulári, ktorý je dostupný na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. K návrhu sa musia pripojiť nasledujúce prílohy:
    • rozhodnutie spoločníkov spoločnosti o zmene obchodného mena
    • zmenená spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina spoločnosti

Návrh na zápis zmeny obchodného mena sa podpisuje elektronickým podpisom s kvalifikovaným certifikátom. Návrh na zápis zmeny obchodného mena sa posiela elektronicky na adresu príslušného okresného súdu, ktorý vedie obchodný register.